Kázání

10.2.2013 – Lk 9:28n

Hospodin kraluje! Národy trnou. Trůní na cherubech! Země se zmítá. Velký je Hospodin na Sijónu, nad všechny národy vyvýšený. Nechť vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň – je svaté! Silou Krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády; právo, spravedlnost v Jákobovi ty sám vykonáváš. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou – je svaté!
Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!
(Ž 99) (Pokračování textu…)

3.2.2013 – Mt 7:16-20

Haleluja.
Chvalte Hospodina z nebes, (sbor:) chvalte ho ve výšinách!
Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
Chvalte Hospodina z nebes, (sbor:) chvalte ho ve výšinách!
Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,
chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,
on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
Chvalte Hospodina z nebes, (sbor:) chvalte ho ve výšinách!
Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,
oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,
horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,
zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,
Chvalte Hospodina z nebes, (sbor:) chvalte ho ve výšinách!
králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,
jinoši i panny, starci i mladí.
Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené,
jeho velebnost je nad zemí i nebem.
Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele,
lidu, který je mu blízký.
Chvalte Hospodina z nebes, (sbor:) chvalte ho ve výšinách!
Haleluja.
(Ž 149) (Pokračování textu…)

27.1.2013 – Mt 20:1n

Chválíme tě, Pane a Bože, za nový den, za krásu tvého stvoření, za čas života, který před námi otevíráš. Chválíme tě, za tu vzácnou příležitost jít tímto světem s důvěrou, že ty jsi zdrojem pokoje, spravedlnosti, naděje, že u tebe je možné hledat oporu, zdroj síly, když se zdá, že všechny zdroje energie se vyčerpaly. Děkujeme, že nás vedeš k radosti a vděčnosti za všechno dobré, čím naše životy naplňuješ. Prosíme, buď naším věrným průvodcem, rádcem, buď naším světlem i v tuto chvíli, ať tvá sláva prozáří i tento kout země, nejen za sebe, ale za všechny, kteří se v tento den shromažďují v tvém jménu, za celé tvé stvoření prosím, smiluj se nad námi. Amen. (Pokračování textu…)

6.1.2013 – Iz 60:1-7

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. (Ž 98:1-3) (Pokračování textu…)

1.1.2013 – Fp 2:5-11

V úvodu jsme slyšeli žalm osmý. Je to zvláštní – výjimečný žalm. Nezle v něm přeslechnout ohromný úžas nad významným postavením člověka uprostřed celého Božího stvoření tady na Zemi. Ne že by si autor tohoto hymnu nějak zvlášť zakládal na významu a důstojnosti člověka. Spíš naopak. Vlastně vůbec neoslavuje jedinečnost člověka, ale především Boží. Oslavuje jeho moc, skrze kterou i to nejubožejší stvoření může zdolat i ta největší protivenství. Oslavuje jeho stvořitelskou vznešenost, která se ukazuje skrze veškerenstvo, celý vesmír, jehož jsme tak nepatrnou součástí. (Pokračování textu…)