Sborový dopis na Velký pátek

Milé sestry, milí bratři, je to hodně zvláštní, dalo by se říct bláznivý čas. Téměř všechno je nyní jiné. Včetně slavení Velikonoc. Jindy jsme se v tuto dobu společně scházeli, abychom ve společenství prožili jedinečný Boží vstup do tohoto světa. Tentokrát budeme slavit v soukromí, v rodinách, někdo možná zcela osaměle. Díky moderním technologiím ale nejsme od sebe navzájem zcela odtržení. Pokud máte internet, je možné využít mnoho nabídek různých nahrávek či přenosů. Z nabídky naší církve si můžete vybrat například na těchto stránkách. Na dnešní velkopáteční den Vám posílám odkaz na „meditaci“, kterou připravil br. farář Jakub Hála – https://drive.google.com/open?id=1HxY8vDIdGH6E3ueS6q6TMUDu2BDsCgSN. Pokud byste ten text tiskli pro někoho, kdo nemá internet, tak místo uvedených skladeb navrhuji zpívat tyto písně z Evangelického zpěvníku: 331 Má víra pohlíží, 320 Ó hlavo plná trýzně, 309 Lásku Syna Božího.  

Protože jsme u nás byli zvyklí číst na Velký pátek evangelijní pašije, okazuji na několik nahrávek čtení pašijí. Markovy pašije doprovází varhaní hudba, čtení matoušovských pašijí pražské mládeže je čistá četba bez doprovodu, Modřanské pašije jsou prokládané modlitbami Anselma Grüna, Vinohradské pašije pold sepsání Marka doprovází písně ze zpěvníku Svítá a básně I.M. Jirouse, Jana Skácela, Ernesta Cardenala, Jiřího Ortena a Pavla Rejchrta. Pašije v Třebenicích jsou prokládané varhaním doprovodem k písním, ke kterým se můžete doma také připojit.

Nakonec k tomuto zvláštnímu, až bláznivému času krátké zamyšlení na podobné, leč velikonoční a biblické téma.

Kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. (1 Kor 1,23-25)

Má víra něco společného s bláznovstvím? Asi ne vždycky. Dalo by se dokonce říct, že bláznivý je život bez víry. Bez ní se přece žádný člověk neobejde. Potřebujeme se na něco spoléhat. Potřebujeme důvěřovat. Třeba že láska nebo pravda má smysl. Bez naděje se také těžko žije. A to jsou hodnoty, které si nikde nekoupíme, nijak si je nezajistíme a do banky nebo do sejfu je také neuložíme. A pokud nebudeme věřit, že jsou pro nás životně důležité, a nebudeme o ně pečovat, tak o ně můžeme přijít. A je snad málo lidí, kteří by řekli, že láska nemá smysl, že je bláznovství mít někoho rád?

,A přesto apoštol Pavel píše, že jsme uvěřili bláznovské zvěsti. A myslí tím víru v Krista, Mesiáše, který trpěl, byl ukřižován a umřel. To bylo tehdy mnoha lidem pro smích. Slabost, utrpení, ponížení, smrt, co může s tím vším mít společného Bůh? Jaký by to byl Bůh, jehož vlastní Syn nakonec skončí svou misi na této zemi jako ztroskotanec a zločinec popravený na kříži? Jak je i psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě.“ (Gal 3,13) V tom přece nikdo nemůže vidět ani slávu ani moc. Spíš prokletí. Za slabost a křehkost se také spíš stydíme, nebo ji skrýváme. Spíš v nás vyvolává nejistotu, rozhodně to není nic, na co bychom mohli být hrdí, čím bychom se chlubili. A přesto Pavel dál říká, že v Kristově kříži, v jeho utrpení a smrti se ukazuje Boží sláva a moudrost. Bůh svoji moc a slávu ukazuje na Kristově kříži. A nejen protože o Velikonocích také slavíme Kristovo vzkříšení, ale protože právě skrze jeho utrpení, jeho kříž a smrt Pán Bůh dává jasně najevo, na čí straně stojí. Že je s těmi, kteří trpí, mají nouzi, snášejí protivenství, nemají, kde by hlavu složili… Proto Ježíš v kázání na hoře říká: „Blahoslavení chudí, plačící, pronásledovaní, hladovějící, žíznící… Blaze jim.“ A neříká to proto, že by jim to přál, ale protože právě s nimi je Bůh. Zastává se jich, zůstává s nimi. Je na straně těch, kteří se dostali do těžkých problémů. Bůh je s těmi, o které nikdo nestojí. A v tom je jeho velikost a sláva. A to je bláznivé velikonoční poselství. Zároveň poselství plné naděje.

 

Přeji Vám, ať velikonoční poselství o Boží účasti na lidské bezmoci a o Božím vítězství nad vším, co život ničí, dává nám všem naději, radost i pokoj.

Jiří Weinfurter, v Křížlicích na Velký Pátek 10.4.2020